روش توخل برای کنترل سرکشی نیمار در پاریس چیست؟

روش توخل برای کنترل سرکشی نیمار در پاریس چیست؟