پیرس فقط یک بار از ونگر حرف های بد شنیدم!

پیرس فقط یک بار از ونگر حرف های بد شنیدم!