گل اول ذوب آهن به استقلال تهران توسط (حدادی فر)

گل اول ذوب آهن به استقلال تهران توسط (حدادی فر)