گل سوم استقلال به ذوب آهن ( هتریک مامه تیام)

گل سوم استقلال به ذوب آهن ( هتریک مامه تیام)