خطای شدید بازیکن استقلال که و دریافت کارت زرد

خطای شدید بازیکن استقلال که و دریافت کارت زرد