گل اول استقلال به ذوب آهن از روی نقطه پنالتی ( تیام)

گل اول استقلال به ذوب آهن از روی نقطه پنالتی ( تیام)