خطای شدید تیام بروی فخرالدینی در ابتدای بازی

خطای شدید تیام بروی فخرالدینی در ابتدای بازی