به اهتزاز در آمدن پرچم آبی های پایتخت قبل از بازی

به اهتزاز در آمدن پرچم آبی های پایتخت قبل از بازی