پرسپولیسی ها همچنان در انتظار خبر نهایی از سوئیس پرسپولیسی ها همچنان در انتظار خبر نهایی از سوئیس به گزارش "ورزشی ها"، پرسپولیسی ها امروز با این امید روز را شروع کردند که اخبار خوشی از جلسه حمیدرضا گرشاسبی مدیرباشگاه در جلسه دادگاه تجدیدنظر بیرون بیاید اما این اتفاق رخ نداد و هنوز خبری از این جلسه به ایران ارسال نشده و حتی به نظر می رسد باتوجه به اینکه سکوت کاملی در این زمینه وجود دارد، موضوع باز شدن پنجره چندان جدی نباشد

پرسپولیسی ها همچنان در انتظار خبر نهایی از سوئیس

به گزارش "ورزشی ها"، پرسپولیسی ها امروز با این امید روز را شروع کردند که اخبار خوشی از جلسه حمیدرضا گرشاسبی مدیرباشگاه در جلسه دادگاه تجدیدنظر بیرون بیاید اما این اتفاق رخ نداد و هنوز خبری از این جلسه به ایران ارسال نشده و حتی به نظر می رسد باتوجه به اینکه سکوت کاملی در این زمینه وجود دارد، موضوع باز شدن پنجره چندان جدی نباشد.


البته پیش از این دو تیم توانسته اند فیفا و دادگاه تجدیدنظر را به باز کردن پنجره دوم متقاعد کنند اما باید دید این توانایی در وکیل خارجی سرخپوشان وجود دارد یا نه.

پرسپولیسی ها همچنان در انتظار خبر نهایی از سوئیس