یک حریف ابتدایی برای یک تیم حرفه‌ای در بازی برگشت

یک حریف ابتدایی برای یک تیم حرفه‌ای در بازی برگشت