آماده سازی الغرافه و مهدی طارمی برای تقابل با تراکتورسازی

آماده سازی الغرافه و مهدی طارمی برای تقابل با تراکتورسازی