هر آنچه پس از حذف پاریسی‌ها یا کهکشانی‌ها بر سر آنها می آید!

هر آنچه پس از حذف پاریسی‌ها یا کهکشانی‌ها بر سر آنها می آید!