بازیکنی در حد و اندازه بزرگان؛ قهرمانی برای ورود به رئال ضروری نیست

بازیکنی در حد و اندازه بزرگان؛ قهرمانی برای ورود به رئال ضروری نیست