خطر حذف یووه؛ الگری در ومبلی نگران تر از پوچتینو است

خطر حذف یووه؛ الگری در ومبلی نگران تر از پوچتینو است