یکی از طلبکاران حکم توقیف اموال استقلال را گرفت یکی از طلبکاران حکم توقیف اموال استقلال را گرفت به گزارش "ورزشی ها"،  یکی از بازیکنان استقلال چند وقت پیش بابت طلبش چکی از مدیران استقلال گرفت و این چک را خرج کرد کسی که این چک را در اختیار دارد وقتی برای نقد کردن چک به بانک مراجعه کرد متوجه شد پولی در حساب باشگاه نیست

یکی از طلبکاران حکم توقیف اموال استقلال را گرفت

به گزارش "ورزشی ها"،  یکی از بازیکنان استقلال چند وقت پیش بابت طلبش چکی از مدیران استقلال گرفت و این چک را خرج کرد کسی که این چک را در اختیار دارد وقتی برای نقد کردن چک به بانک مراجعه کرد متوجه شد پولی در حساب باشگاه نیست.


این فرد که از این اتفاق شاکی بود حکم توقیف اموال باشگاه استقلال را گرفت و امروز هم با حضور در باشگاه حکم خود را اجرایی کرد.

یکی از طلبکاران حکم توقیف اموال استقلال را گرفت