اولین ماه حضور یری مینا در باشگاه بارسلونا

اولین ماه حضور یری مینا در باشگاه بارسلونا