گل دوم استقلال به الریان (قربانی)

گل دوم استقلال به الریان (قربانی)