اخراج تاباتا در دقیقه 80 (الریان استقلال)

اخراج تاباتا در دقیقه 80 (الریان استقلال)