جشن قهرمانی تیم شهرداری تبریز (قهرمان لیگ بسکتبال)

جشن قهرمانی تیم شهرداری تبریز (قهرمان لیگ بسکتبال)