خلاصه بسکتبال شهرداری تبریز 85 مهرام 73 ( فینال پنجم )

خلاصه بسکتبال شهرداری تبریز 85 مهرام 73 ( فینال پنجم )