صلاح مغرور نیستم اما می‌دانستم گل‌ می‌زنم

صلاح مغرور نیستم اما می‌دانستم گل‌ می‌زنم