تصویب مقررات جدید انضباطی تصویب مقررات جدید انضباطی به گزارش "ورزشی ها" کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با تصویب مقررات جدید انضباطی ، هیچگونه تغییری در صلاحیت های قانونی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اعم از کمیته اخلاق ، کمیته انضباطی و کمیته استیناف ایجاد نشده است

تصویب مقررات جدید انضباطی

به گزارش "ورزشی ها" کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با تصویب مقررات جدید انضباطی ، هیچگونه تغییری در صلاحیت های قانونی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اعم از کمیته اخلاق ، کمیته انضباطی و کمیته استیناف ایجاد نشده است .  براساس این مساله، در مقررات جدید ، صرفا ماهیت تخلفات مد نظر قرار گرفته و تشریح شده است و تغییری در صلاحیت رسیدگی این سه رکن رخ نداده است .


کمیته حقوقی و تدوین مقررات همچنین اعلام کرده است  اگرچه کمیته حقوقی و تدوین مقررات در انجام وظایف قانونی خود از استقلال کامل برخوردار است اما به منظور نیل به نتیجه بهتر و استقرار نظام قانونی و قضایی استاندارد ، نهایت تعامل و همکاری قانونی را با ارکان قضایی و سایر بخش های فدراسیون داشته و خواهد داشت و در تدوین مقررات ، صیانت از حقوق تمامی اهالی فوتبال و اقتدار و استقلال ارکان قضایی فدراسیون به یک اندازه  مورد توجه و احترام خواهد بود .

تصویب مقررات جدید انضباطی