مرمت چمن ورزشگاه آزادی هم تمام شد

به گزارش "ورزشی ها"، مدل الگویی چمن ورزشگاه آزادی که از سال 1382 مورد مرمت قرار گرفته وبا یکی از مرغوبترین بذرهای هلندی به بهره برداری رسیده است موزاییکی است ودر هر بخش از ورزشگاه اگر چمن آسیب ببیند، با استفاده از موزاییک چمن مرغوبی که در بخش ویژه  تهیه ومرمت میشود، جایگزین خواهد شد، با استفاده از این سیستم چمن ورزشگاه آزادی که حدود 20 سال بزرگترین نقطه ضعفش بود در طی 14 سال گذشته به بهترین ونقطه قوت اصلی این ورزشگاه بدل شد.ورزشگاهی که در 14 سال گذشته چمن علمی، زه کشی مناسب، نمایشگر بزرگ، صندلی و... به دست آورده وبه زودی سازه عظیم سقف این ورزشگاه هم جای گذاری خواهد شد .

 

مرمت چمن ورزشگاه آزادی هم تمام شد